Zyagen

Pig Spleen cDNA

PD-701 | 250€

Pig Stomach cDNA

PD-302 | 250€

Pig Testis cDNA

PD-401 | 250€

Pig Thymus cDNA

PD-702 | 250€

Pig Thyroid cDNA*

PD-503 | 281€

Pig Uterus cDNA

PD-411 | 281€

Pine cDNA

PLD-1063 | 460€

Potato cDNA

PLD-1073 | 460€

Rabbit Adrenal cDNA

TD-501 | 250€

Rabbit Bladder cDNA

TD-902 | 250€

Rabbit Colon cDNA

TD-311 | 250€

Rabbit Heart cDNA

TD-801 | 250€

Rabbit Kidney cDNA

TD-901 | 250€

Rabbit Liver cDNA

TD-314 | 250€

Rabbit Lung cDNA

TD-601 | 250€

Rabbit Ovary cDNA

TD-406 | 250€

Rabbit Skin cDNA

TD-101 | 250€

Rabbit Spleen cDNA

TD-701 | 250€

Rabbit Stomach cDNA

TD-302 | 250€

Rabbit Testis cDNA

TD-401 | 250€

Rabbit Thymus cDNA

TD-702 | 250€

Rabbit Uterus cDNA

TD-411 | 250€

Radish cDNA

PLD-1083 | 460€

Rapeseed cDNA

PLD-1093 | 460€

Rat Adrenal cDNA *

RD-501 | 281€

Rat Aorta cDNA *

RD-807 | 281€

Rat Bladder cDNA

RD-902 | 250€

Rat Blood cDNA *

RD-705 | 302€

Rat Brainstem cDNA

RD-215 | 250€

Rat Cartilage cDNA*

RD-109 | 281€

Rat Cecum cDNA

RD-310 | 250€

Rat Cerebellum cDNA

RD-202 | 250€

Rat Cerebrum cDNA

RD-209 | 250€

Rat Colon cDNA

RD-311 | 250€

Rat Diaphragm cDNA

RD-605 | 250€

Rat Embryo-E12 cDNA

RD-104-12 | 250€

Rat Embryo-E13 cDNA

RD-104-13 | 250€

Rat Embryo-E14 cDNA

RD-104-14 | 250€

Rat Embryo-E15 cDNA

RD-104-15 | 250€

Rat Embryo-E16 cDNA

RD-104-16 | 250€

Rat Embryo-E17 cDNA

RD-104-17 | 250€

Rat Embryo-E18 cDNA

RD-104-18 | 250€

Rat Embryo-E19 cDNA

RD-104-19 | 250€

Rat Embryo-E20 cDNA

RD-104-20 | 250€

Rat Esophagus cDNA

RD-301 | 250€

Rat Eye cDNA

RD-106 | 250€

Rat Kidney cDNA

RD-901 | 250€

Rat Liver cDNA

RD-314 | 250€

Rat Lung cDNA

RD-601 | 250€