Zyagen

Rat Medulla cDNA

RD-206 | 250€

Rat Midbrain cDNA

RD-217 | 250€

Rat Ovary cDNA

RD-406 | 250€

Rat Pancreas cDNA

RD-313 | 250€

Rat Penis cDNA

RD-416 | 250€

Rat Placenta-E12 cDNA

RD-413-12 | 250€

Rat Placenta-E13 cDNA

RD-413-13 | 250€

Rat Placenta-E14 cDNA

RD-413-14 | 250€

Rat Placenta-E15 cDNA

RD-413-15 | 250€

Rat Placenta-E16 cDNA

RD-413-16 | 250€

Rat Placenta-E17 cDNA

RD-413-17 | 250€

Rat Placenta-E18 cDNA

RD-413-18 | 250€

Rat Placenta-E19 cDNA

RD-413-19 | 250€

Rat Placenta-E20 cDNA

RD-413-20 | 250€

Rat Pons cDNA

RD-207 | 250€

Rat Prostate cDNA

RD-408 | 250€

Rat Rectum cDNA

RD-312 | 250€

Rat Skin cDNA

RD-101 | 250€

Rat Spleen cDNA

RD-701 | 250€

Rat Striatum cDNA

RD-214 | 250€

Rat Testis cDNA

RD-401 | 250€

Rat Thalamus cDNA

RD-205 | 250€

Rat Thymus cDNA

RD-702 | 250€

Rat Thyroid cDNA *

RD-503 | 281€

Rat Tongue cDNA

RD-105 | 250€

Rat Trachea cDNA *

RD-602 | 281€

Rat Vagina cDNA

RD-412 | 250€

Rice cDNA

PLD-1004 | 460€

Rye cDNA

PLD-1097 | 460€

Sheep Adrenal cDNA*

SD-501 | 281€

Sheep Bladder cDNA*

SD-902 | 250€

Sheep Colon cDNA

SD-311 | 250€

Sheep Heart cDNA

SD-801 | 250€

Sheep Kidney cDNA

SD-901 | 250€

Sheep Liver cDNA

SD-314 | 250€

Sheep Lung cDNA

SD-601 | 250€

Sheep Ovary cDNA

SD-406 | 250€

Sheep Pancreas cDNA

SD-313 | 250€

Sheep Prostate cDNA

SD-408 | 250€

Sheep Skin cDNA

SD-101 | 250€