Zyagen

MiniPig Colon cDNA

ND-311 | 345€

MiniPig Heart cDNA

ND-801 | 345€

MiniPig Kidney cDNA

ND-901 | 345€

MiniPig Liver cDNA

ND-314 | 345€

MiniPig Lung cDNA

ND-601 | 345€

MiniPig Ovary cDNA

ND-406 | 418€

MiniPig Skin cDNA

ND-101 | 345€

MiniPig Spleen cDNA

ND-701 | 344€

MiniPig Testis cDNA

ND-401 | 418€

MiniPig Thymus cDNA

ND-702 | 418€

MiniPig Tongue cDNA

ND-105 | 345€

MiniPig Uterus cDNA

ND-411 | 345€