Zyagen

Hamster Colon cDNA

AD-311 | 250€

Hamster Heart cDNA

AD-801 | 250€

Hamster Kidney cDNA

AD-901 | 250€

Hamster Liver cDNA

AD-314 | 250€

Hamster Lung cDNA

AD-601 | 250€

Hamster Ovary cDNA

AD-406 | 250€

Hamster Skin cDNA

AD-101 | 250€

Hamster Spleen cDNA

AD-701 | 250€

Hamster Testis cDNA

AD-401 | 250€

Hamster Thymus cDNA

AD-702 | 250€

Hamster Uterus cDNA

AD-411 | 250€

Human Adrenal cDNA

HD-501 | 281€

Human Artery cDNA

HD-810 | 281€

Human Bladder cDNA

HD-902 | 281€

Human Brain cDNA

HD-201 | 281€

Human Colon cDNA

HD-311 | 281€

Human Heart cDNA

HD-801 | 281€

Human Kidney cDNA

HD-901 | 281€

Human Liver cDNA

HD-314 | 281€

Human Lung cDNA

HD-601 | 281€

Human Ovary cDNA

HD-406 | 281€

Human Pancreas cDNA

HD-313 | 281€

Human Placenta cDNA

HD-413 | 281€

Human Prostate cDNA

HD-408 | 281€

Human Rectum cDNA

HD-312 | 281€

Human Skin cDNA

HD-101 | 281€

Human Spleen cDNA

HD-701 | 281€

Human Stomach cDNA

HD-302 | 281€

Human Testis cDNA

HD-401 | 281€

Human Thyroid cDNA

HD-503 | 281€

Lemon cDNA

PLD-1062 | 460€

Lettuce cDNA

PLD-1072 | 460€

Maple cDNA

PLD-1094 | 460€